มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้คัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 61จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระสงฆ์ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สาขาครูสังคมศึกษา

นางชุติมา แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขต38 (สุโขทัย-ตาก) ได้รับคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 61 ในสาขาครูสังคมศึกษา และเข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 27ส.ค.ที่ผ่านมา

นางชุติมา แก้วหล้า เกิดวันที่ 6 ม.ค.10 การศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษาจากวิทยาลัยทองสุข ประสบการณ์การสอน 22 ปี และสอนวิชาสังคมศึกษา 13 ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับรางวัลการฝึกมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมได้รางวัลระดับชาติครั้งที่ 66 และ 67

ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนสังคมศึกษามาเป็นเวลานาน ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือนักเรียนไม่ชอบเรียนทฤษฎีไม่ค่อยจำ จึงคิดปรับวิธีสอนพร้อมคิดหาแนวทางและวิธีแก้ปัญหาด้วยการทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มีการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งทำให้ผู้เรียนสนใจร่วมมืออย่างดี ทำให้ผู้เรียนมีความจำที่คงทนถาวร

มีการนำนวัตกรรมมาใช้สอนในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เข้มแข็ง ขยัน ประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอนทำบัญชีรับจ่าย ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดำรงชีพ การพึ่งพาธรรมชาติจากป่า เช่น นำกลอยที่มีพิษมาทำให้ทานได้ ฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สอนให้นักเรียนรู้จักกำหนดราคาขายและตระหนักถึงการหาเงินเลี้ยงชีพในอนาคต

ในด้านการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนักเรียนจะมีเจตคติที่ดีในการทำงานกับผู้อื่น นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ไปช่วยครอบครัวทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนคนอื่น ๆ สนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น