นายประพฤทธิ์ โภคา สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี

นายประพฤทธิ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชามอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดระดับสหกรณ์พร้อมเหตุผลแนวทางแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็ง พ.ศ.2559-2560 และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบและมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเพื่อยกระดับความเข้มแข็ง 5 มาตรการ คือ มาตรการสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก, มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ,มาตรการพัฒนาการบริหารและระบบธรรมาภิบาล,มาตรการกำกับและตรวจสอบ และมาตรการสนับสนุน

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนให้ทราบถึงผลการดำเนินงานแล้วนำมาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานหรือกำหนดแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของสหกรณ์ในปีงบประมาณต่อไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม ประมวลสรุปผล และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานรายสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน แล้วนำมาวิเคราะห์ จัดทำแผนการแนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์แล้วนำไปปฏิบัติร่วมกับสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป