องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยนายเวียงศักดิ์ เปี่ยมสังวาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาอบต.เขาน้อยได้จัดโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารลานค้าชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ตามหลัก 3R(Reduce Reuse Recycle) ลดการใช้,การใช้ซ้ำ, นำกลับมาใช้ใหม่ และแนวทางจัดการธนาคารขยะในชุมชน ตลอดจนการจัดสวัสดิการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะรีไซเคิล ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่าให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
กิจกรรมประกอบด้วย

1.การบรรยายเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ตามหลัก 3R

2.การบรรยายเรื่องแนวทางการบริหารจัดการธนาคารขยะในชุมชนและการจัดสวัสดิการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะรีไซเคิลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก ส่วนราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ให ญ่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และจากเทศบาลตำบลบ้านเผืออำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น