กองทัพบก เปิดนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบรางวัลภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และโมเดล ศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรู้คุณแผ่นดินและมอบรางวัลการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และโมเดล ศาสตร์พระราชา จัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือน ทหารบก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ประชาชนเกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ในการนำศาสตร์พระราชาของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

พล.อ. วีรชัย กล่าวว่า โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อต้องการให้คนไทยทั้งชาติพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศ และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแตกแยกทางความคิดในสังคม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวต่อไปด้วยคนไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน ด้วยความรัก การแบ่งปัน ความสามัคคี รู้สำนึกในหน้าที่ของตนเอง และที่สำคัญคือความจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ผู้ทรงเป็นดั่งต้นแบบในการใช้ชีวิต เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้นอกจากนี้ประชาชนชาวไทยยังได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ทั้งด้านดนตรี จิตรกรรม การถ่ายภาพ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางด้านหลักคิด การฝึกฝนปฏิบัติ รวมถึงความมุ่งมั่นพากเพียรแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า”

พล.อ. วีรชัย กล่าวว่า โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินจึงขอน้อมนำเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงใช้พระหัตถ์ลงมือปฏิบัติ ทดลองด้วยพระองค์เองทุกอย่าง เพื่อให้ประชาชนเกิดพลังแห่งการเรียนรู้ และเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ จึงรณรงค์ ให้ประชาชนเข้าใจคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำมาปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญที่การลงมือทำ

ด้านพล.ท. ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารบก (จก.กร.ทบ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และโมเดล ศาสตร์พระราชา เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด ภายในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ทั้งนี้นับว่า เป็นปีแรกที่ได้จัดการประกวดโมเดลศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาไปประยุกต์และปฏิบัติในการดำเนินชีวิต พัฒนาชุมชน พัฒนาองค์กรต่อไป

ทั้งนี้มีผู้ส่งภาพวาดถึง 2,473 ผลงาน จากระดับประถมศึกษาจำนวน 1,010 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 720 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 650 ผลงาน ระดับอุดมศึกษาจำนวน 45 ผลงาน และประชาชนทั่วไป 48 ผลงาน ส่วนภาพยนตร์สั้น 90 วินาที จำนวน 159 ผลงาน จากระดับอุดมศึกษาจำนวน 101 ผลงาน ระดับประชาชนทั่วไปจำนวน 58 ผลงาน สำหรับโมเดลศาสตร์พระราชา มีผู้ส่งผลงานรวม 93 ผลงาน จากระดับมัธยมศึกษา 29 ผลงาน ระดับอุดมศึกษา 39 ผลงาน ระดับประชาชน 25 ผลงาน

โดยรางวัลภาพวาด มีผู้ได้รับโล่รางวัล และ ใบประกาศนียบัตร จำนวน 65 คน รางวัลภาพยนตร์สั้นมีผู้ได้รับโล่รางวัล จำนวน 18 ทีม ใบประกาศนียบัตร จำนวน 84 คน และรางวัล โมเดลศาสตร์พระราชา มีผู้ได้รับโล่รางวัล โมเดลศาสตร์พระราชา จำนวน 14 ทีม ใบประกาศนียบัตร จำนวน 71 คน

ผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้และในปีที่ผ่านมมา รวมทั้งกิจกรรมของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินตลอดระยะ 6 ปีที่ผ่านมา ได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้

ทั้งนี้โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ได้จัดขึ้นครั้งแรกนับในปี 2555 เพื่อรณรงค์ให้ คนไทยตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เกิดกลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิดที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกแห่งการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ภายใต้แนวคิด “การทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย” ต่อมาโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 2 ได้จัดขึ้นในปี 2556 ภายใต้แนวคิด “เพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความดี บนพื้นฐานแห่งจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” โดยนำเอากลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิด และผู้นำที่มีชื่อเสียงร่วมกันสร้างกิจกรรมย่อยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมให้มีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 3 ในปี 2557 ได้ใช้แนวคิด “ขอบคุณประเทศไทย” เพื่อให้ประชาชน ทุกกลุ่มทุกเหล่า ได้ร่วมแสดง ความขอบคุณและกตัญญูต่อแผ่นดิน และให้คำมั่นที่จะร่วมกันทดแทนคุณแผ่นดิน

สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 4 ในปี 2558 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี”เพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ นำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ส่วนโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 5 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย” โดยใช้การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดภาพวาด และการประกวดความเรียง ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน” เพื่อนำเรื่องราวของแรงบันดาลใจที่พสกนิกรมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นต้นแบบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และพูดสุนทรพจน์

ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินได้ที่ www.thailandwakeup.com หรือ fb: thailandwakeup