เปิดทางจัดประชุมพรรคได้ แจ้งคสช.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ให้มี “คณะกก.สรรหาผู้สมัครฯ” แทนทำไพรมารีโหวต ไฟเขียวใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ได้ แต่ห้ามหาเสียง “คสช.-กกต.” มีสิทธิกำหนดกรอบ -สั่งระงับได้ทันทีหากพบกระทบความมั่นคง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14ก.ย.) เวบไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2561เรื่อง การดำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)ระบุว่า ตามที่ได้มีค ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เพื่อให้มาตรการเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ผลในกสรปฏิรูปตามมาตรา 45 และมาตรา 258ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้วและพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถด ำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำหรือยุ่งยากสับสน

แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในปัจจุบันพรรคการเมืองดังกล่าวยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการด ำเนินกิจกรรมทางการเมืองบางประการ ดังที่พรรคการเมืองต่าง ๆแจ้งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และได้ส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นตามมาเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้สถานการณ์ของบ้านเมืองที่มีความสงบเรียบร้อยยระดับหนึ่งในขณะนี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ จึงยังคงจำเป็นต้องให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวกับการด ำเนินการของพรรคการเมืองยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

แต่เพื่อให้กำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนั้นเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้พรรคการเมืองทั้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่และจัดตั้งมาก่อนแล้ว อีกทั้งไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากหรือน้อยเพียงใดสามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามเวลาดังกล่าวได้ จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณีซึ่งพรรคการเมืองต้องด ำเนินการก่อน การเลือกตั้ง โดยให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลา เก้าสิบวันนับแต่มีการประกาศพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในคำสั่งคสช.ที่ให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้นั้น มีสาระที่น่าสนใจ คือการให้พรรคการเมืองสามารถประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารกับสมาชิกพรรคได้โดยผ่านเทคโนโลยี แต่ต้องไม่เป็นไปในลักษณะของการหาเสียง หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ข้อ 6 พรรคการเมืองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ภายในพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองของตน โดยวิธีผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่การด ำเนินการนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจกำหนดลักษณะต้องห้ามของการประชาสัมพันธ์
หรือการติดต่อสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสั่งให้มีการระงับการดำเนินการดังกล่าวก็ได้

สำหรับรายละเอียด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง คลิ้กอ่านได้ที่ >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF