รายงานข่าวแจ้งว่า นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ส่งไปถึงกรรมการผู้จัดการทุกบริษัทประกันภัย ชี้แจงแนวทางปฎิบัติการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยมีใจความระบุว่า ตามที่บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ความละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึงข้างต้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ประสานงานกับกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชี เพื่อกำหนดแนวทางปฎิบัติในการดูแลผู้เอาประกันภัย รวมทั้งคู่กรณีของผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิดความสะดวกทั้งต่อผู้เอาประกันภัย และคู่กรณีของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ด้วย ดังนั้นสมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัยจึงได้กำหนดแนวทางชดใช้ค่าสินไหมดังนี้

1.ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัยกับบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย เป็นฝ่ายผิด ขอให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถฝ่ายถูก รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยของบริษัทตนเอง ถือเสมือนไม่มีสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และสามารถรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้จากผู้ชำระบัญชี หรือกองทุนประกันวินาศภัยโดยตรง (โดยใช้สำเนากรมธรรม์ประกันภัยและบันทึกยอมรับผิดชอบของผู้ขับขี่หรือ หรือผู้เอาประกันภัย รถคันที่เอาประกันภัยกับบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย และภาพถ่ายความเสียหาย เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้อง)

2.ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัยกับบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย เป็นฝ่ายถูก ขอให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถฝ่ายผิด ดำเนินการจัดซ่อม หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยของบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ที่เป็นฝ่ายถูก เสมือนไม่มีสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน