มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับ บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) จำนวน 300 ทุน ทุนละ 3,000 บาท แก่นักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ (ยืนกลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนรับมอบ

การสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนลูกหลานชาวประมงที่ด้อยโอกาส โดยมีนักเรียนจากเขตอำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ได้รับมอบทุนในปีการศึกษานี้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและดำเนินโครงการครอบคลุมการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมโดยองค์รวมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาดูรายละเอียดที่ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย