“บิ๊กป๊อก” ทุ่ม 9 พันล.หวังยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP-ชุมชนท่องเที่ยว ตั้งเป้าครอบคลุม 76 จังหวัดมั่นใจพัฒนายั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงิน9,328 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP (หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์) และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยว เป้าหมายครอบคลุม 76 จังหวัด 878 อำเภอ 2,644 ตำบล 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน ตามกรอบกระบวนงาน 5 กระบวนงาน ดังนี้ 1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ก.ย.61 กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการพัฒนาด้านกา รจัดการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านเป้าหมายแล้ว จำนวน 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 32,730 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น 1 .ประเภทอาหาร จำนวน 15,334 ผลิตภัณฑ์ 2. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน9,597 ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 4,459 ผลิตภัณฑ์ 4. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2,124 ผลิตภัณฑ์ และ5 . ประเภทเครื่องดื่มจำนวน 1,220 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 3.73) มั่นใจจะทำให้มีการพฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป