เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ศาลปกครองสูงสุด ตัวแทนอดีตข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ถูกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)19แห่งในจังหวัดอุดรธานี สั่งให้ออกจากราชการ. ได้เข้ายื่นหนังสือถึงประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ช่วยเร่งรัดการพิจารณาในขั้นศาลปกครองสูงสุด เพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกให้ออกจากราชการโดยที่ไม่มีความผิดใด ๆ

โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๙ แห่ง ในจังหวัดอุดรธานี ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคำสั่งให้ข้าราชการท้องถิ่นออกจากราชการ โดยอ้างมีมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางส่วนตำบล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลดังกล่าว ซึ่งเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมที่บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ที่มิใช่เป็นเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่แบ่งแยกได้

อดีตข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกให้ออกจากราชการดังกล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานี และศาลปกครองได้พิจารณาพิพากษายกฟ้อง และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดหลายคดีดังเช่นตัวอย่างเลขคดีที่อ้างถึง ต่อมาในคดีหมายเลขดำที่ อบ. ๑๘๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาในชั้นศาลปกครองสูงสุด จนบัดนี้ ศาลยังไม่มีคำสั่งใดในกระบวนการพิจารณา
 

 อดีตข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นผู้เดือนร้อนจากคำสั่งที่ให้ออกจากราชการโดยที่ไม่มีความผิดใดๆ จึงขอประธานศาลปกครองสูงสุดได้โปรดช่วยเร่งรัดการพิจารณาในขั้นศาลปกครองสูงสุดและเร่งรัดการพิจารณาคำร้องขอวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อบ. ๑๘๓/๒๕๖๑ ด้วย เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการคืนความเป็นธรรมแก่ข้าราชการท้องถิ่นที่ให้ออกจากราชการโดยที่ไม่มีความผิดใด ๆ ด้วย

+++++++