ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 187 คะแนน รับหลักการแห่งร่างพ.ร.บ.การจัดทำประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนจะส่งกลับมาให้สนช.ลงมติอีกครั้ง

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมีรมว.คลังเป็นประธานกรรมการ ส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นถูกกำหนดไว้หลายประการในมาตรา 8 เช่น การเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดทำประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เป็นต้น