กระเป๋า จักสาน ผ้าไหม ทุกชิ้นผลิตภัณฑ์ไทยของชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบมีสตอรี่แรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า จากที่วธ.ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนามิติด้านวัฒนธรรม โดยการนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบทั่วประเทศผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่พัฒนามาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว วัฒนธรรม รากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 1. อาหาร 2. ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3. เครื่องประดับ 4. ของใช้ ของตกแต่ง 5. ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่น

ล่าสุดได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ มาอบรมให้ความรู้ทั้งทางด้านการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และแนวโน้มการตลาดสินค้าทางวัฒนธรรมกับชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีสวยงามร่วมสมัย ได้คุณภาพ และตอบโจทย์การใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งได้คัดผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรม 62 ชุมชน ที่มีความโดดเด่น ไปร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและจำหน่ายสินค้า ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ”ช่วงเดือนสิงหาคม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา


จากการนำผลิตภัณฑ์ฯต้นแบบไปจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เกล็ดปลาของชุมชนคุณธรรมวัดเขาแก้ว จ.ตรัง ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยของชุมชนคุณธรรมวัดเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี ผลิตภัณฑ์ตะกร้าลายดาวของชุมชนคุณธรรมบ้านพระธาตุขิงแกง จ.พะเยา และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนาดีของชุมชนคุณธรรมบ้านนาดี จ.อุดรธานี ผลปรากฎว่าได้รับผลตอบรับอย่างดี มีประชาชนสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องราวความเป็นมาของวัสดุเฉพาะถิ่น แนวคิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และขั้นตอนการผลิต ส่งผลให้มียอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก


“จากการสอบถามผู้ประกอบการ เขารู้สึกดีใจมากที่ชุมชนสามารถมีโอกาสได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถก้าวข้ามผ่านรูปแบบการผลิตเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง รูปแบบสินค้าที่ต่อยอดมาในท้องตลาดทั่วไปอาจไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่นัก แต่สำหรับชุมชนนับเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน การเริ่มต้นใหม่อาจจะยากแต่เมื่อทำสำเร็จแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีและนับเป็นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน การทำผลิตภัณฑ์ CPOT นั้นอยากให้ทุกชุมชนภูมิใจในความเป็นไทย พึ่งพาตนเองได้ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ด้วย” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดวธ. กล่าว