อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) แม่ทัพของการจัดกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง” เปิดเผยว่า เริ่มแรกของแนวคิดมาจากนักศึกษาภายใน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เราสำรวจดูแล้ว นักศึกษาบางคนยังขาดแคลนทุนทรัพย์การศึกษาอยู่มาก เราพยายามหาทุนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา แต่ยังไม่มากพอ เลยปรึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หาแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาดู ว่ามีวิธีไหนได้บ้าง ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก คือ การหาทุนสมทบการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ขอสรุป เป็นกิจกรรมการ “วิ่ง” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพราะการวิ่ง เป็นกิจกรรมมวลชนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ได้ โดยได้บูรณาการอัตลักษณ์ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน อาทิ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ออกมาเป็นกิจกรรมดังกล่าว ให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันการศึกษาที่มีที่ตั้งน่าสนใจ นอกจากนักวิ่งจะได้ช่วยเหลือสมทบทุนการศึกษาแล้ว ยังได้เรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ และสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆตลอดเส้นทางด้วย โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้นำความเชี่ยวชาญตรงจุดนี้ สำรวจเส้นทางวิ่ง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางการวิ่งจะผ่านสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ พระลานพระราชวังดุสิต วังสวนจิตรลดา วังปารุสกวัน วัดเบญจมบิตรดุสิตวนาราม วัดอินทรวิหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนเทเวศร์ ชุมชนบางลำภู ชุมชนวัดบวร ฯลฯ นำเสนอจุดเด่น บริบท และศักยภาพด้านพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และชุมชนโดยรอบ นักวิ่งจะได้รู้จักกับสถานที่สำคัญในเส้นทางการแข่งขันอย่างลึกซึ้ง

จึงเป็นที่มาของชื่อกิจกรรมนี้ว่า Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยอัตราค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับบุคลทั่วไป 500 บาท, นักศึกษาสวนดุสิต 300 บาท, VIP 2,000 บาท และ VVIP 4,000 บาท หากบุคคลท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โทร 02 244 5717 เริ่มสมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน2561 ทาง http://suandusittourismrun.dusit.ac.th