วันนี้ (12 ก.ย.61) กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดตลาดเกษตรปลอดภัย “Farm @Home” ดึงสินค้าเกษตร ขึ้นวางขายบนห้าง หวังช่วยหาตลาดใหม่ให้เกษตรกร ยกหัวหินเป็นพื้นที่นำร่อง พร้อมทยอยดำเนินการให้ครบในทุกจังหวัด ภายในปี 2562

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการตลาดนำการผลิต ได้วางแผนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าเน้นเพียงปริมาณการขาย ซึ่งทำให้สินค้าสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรได้มีตลาดรองรับ เกิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าแหล่งใหม่ และป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาด หรือปัญหาสินค้าเกษตรที่อยู่ในช่วงกระจุกตัวของฤดูกาลผลิต

ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดตลาดเกษตรปลอดภัย “Farm @Home” นำสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรม และสินค้าที่เกิดจากการผลิตของเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สินค้าจากเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer และผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นั้นๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวางจำหน่าย ซึ่งอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความพร้อม จึงถูกยกให้เป็นพื้นที่นำร่องในการจัดงาน เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ได้นำไปพัฒนาในพื้นที่ตนเองได้ต่อไป โดยในปี 2561 จะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ระยอง ขอนแก่น ตรัง เชียงราย นครราชสีมา ภูเก็ต พิษณุโลก และจะทยอยเปิดให้ครบทุกจังหวัดต่อไป

“กรมส่งเสริมการเกษตร หวังช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้า มีตลาดรองรับสินค้า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในประเทศ หรือตลาดต่างประเทศ ตลอดจนเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว