กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ตามนโยบายตลาดนำการผลิต โชว์ความสำเร็จเกษตรกรรับกำไรเต็มๆ ชื่นชมเกษตรกรนครสวรรค์ ต้นแบบปรับตัวในการทำการเกษตร พร้อมเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรปลูกต่อเนื่อง

วันนี้ (11 ก.ย.61) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61ใน 31 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 67,369 ราย คิดเป็นพื้นที่ 452,827.75 ไร่ หรือร้อยละ 64.68% จากพื้นที่เป้าหมาย 7 แสนไร่ โดยเป็นเงินสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ให้เกษตรกรทั้งสิ้น 905,655,500 บาท (2,000 บาท ต่อไร่ คนละไม่เกิน 15 ไร่) โดยผลผลิตของเกษตรกรขึ้นกับวิธีปฏิบัติดูแลรักษาโดยเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้น 30 %) ได้รับผลตอบแทน (กำไร) ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อไร่ วางเป้า ปี 62 ขยายพื้นที่เพิ่ม สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล โดยพื้นที่ที่ปลูกได้มากสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และพิษณุโลก ส่วนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จังหวัดแรก ได้แก่ แพร่ พิษณุโลก และน่าน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในประเทศ ยังมีมาก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่มีผลผลิตข้าวโพดดีเยี่ยม โดยสามารถผลิตได้เฉลี่ย 1,000 -1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากสามารถปรับตัวในการทำการเกษตรได้ดี มีการบริหารจัดการและการวางแผนก่อนการเพาะปลูก