หนองคาย-ความวัวเพิ่งหาย ความควายเข้าแทรก...อบต.ผาตั้ง อนุญาตสร้างปั๊มน้ำมันในพื้นที่ติดริมโขง ด้านอำเภอร่อนจดหมายถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเหมาะสม ปชช.ในพื้นที่ข้องใจพื้นที่เกษตรกรรม สร้างปั๊มได้ไง ส่วนทหารเตรียมลงพื้นที่

ภายหลังมีข้อสงสัยและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย กรณีมีการก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่บนพื้นที่ ม.3 บ.ลำภูพาน ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย (ตรงข้ามโรงพยาบาลสังคม) อยู่ติดริมแม่น้ำโขงและลำห้วยน้ำโสมน้อย ซึ่งกำลังก่อสร้างอาคารดังกล่าว

กระทั่งมีประชาชนร้องเรียนมายังสื่อมวลชนให้เข้าตรวจสอบถึงกรณีการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ ในเบื้องต้นทราบว่า สถานีบริการน้ำมันดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2560 เป็นที่ดินประเภท ก.1 – ก.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม แยกออกมาเป็นประเภท ก.3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การรักษาสภาพแวดล้อม และการท่องเที่ยว ซึ่งที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ในการทำโรงงาน, คลังน้ำมัน (เก็บน้ำมันมีปริมาณเกิน 500,000 ลิตร) และสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (สูงสุดไม่เกิน 500,000 ลิตร)

ส่วนการใช้ประโยชน์ในที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงนั้น กฎหมายกำหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำไม่น้อยกว่า 12 เมตร เว้นแต่การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือกำแพง และการก่อสร้างอาคารในระยะ 150 เมตร จากริมฝั่งแม่น้ำโขง

สำหรับปั๊มน้ำมันดังกล่าว ทาง อบต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ได้ส่งเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมายังสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย เพื่อขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3 (ประเภท ก) คือ สถานีบริการติดถนนใหญ่ (เก็บในพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ผังเมือง ปี 60 ที่มีการกำหนดพื้นที่หนาแน่นมาก, ปานกลางให้เก็บได้ไม่เกิน 180,000 ลิตร นอกเขตให้เก็บได้ 360,000 ลิตร) ตามแบบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน (ธพ.น.) ของ บ.เจ.พี.พี. ปิโตรเลียม จำกัด (อ.ท่าบ่อ) โดยขออนุญาตติดตั้งถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน (ดีเซล) 2 ถังๆ ละ 30,000 ลิตร, ไบโอดีเซล/แก๊สโซฮอล์ E20 จำนวน 1 ถัง ความจุ 30,000 ลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91,95 จำนวน 1 ถัง ความจุ 30,000 ลิตร, เบนซิน 95, แก๊สโซฮอล์ E85 จำนวน 1 ถัง ความจุ 30,000 ลิตร รวม 150,000 ลิตร ตู้จ่ายน้ำมันชนิด 6 หัวจ่าย จำนวน 4 ตู้จ่าย, อาคารควบคุมตู้จ่าย 1 หลัง, อาคารสำนักงาน 1 หลัง, ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง, ร้านค้า 1 หลัง, ร้านกาแฟ 1 หลัง เสาป้ายสูง 24 เมตร รวมไปถึงบ่อดักไขมัน รางระบายน้ำ กำแพงกันไฟ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งได้สร้างความเคลือบแคลงใจและข้อสงสัยให้กับคนในพื้นที่ ซึ่ง อบต.ผาตั้ง ไม่ได้มีการชี้แจงถึงการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวแก่ประชาชนในพื้นที่ หรือแม้กระทั่งที่ทำการปกครองในพื้นที่หรือแจ้งมายังอำเภอสังคมแต่ประการใด

จากนั้น ที่ว่าการอำเภอสังคม ได้มีหนังสือเรื่องการตรวจสอบการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันที่กำลังดำเนินการก่อสร้างมายัง สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย (ถนนเลี่ยงเมืองหนองคาย – เวียงจันทน์), สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.หนองคาย (ศูนย์ราชการจังหวัด), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองคาย (ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด), สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย (ถนนริมโขง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารสถานที่ดังกล่าว ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ โดยอ้างถึงกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2560, พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงพลังงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากตรวจพบว่ามีการกระทำผิด หรือดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง ขอให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ แต่ทั้งนี้ที่ว่าการอำเภอสังคม ยังไม่ได้ดำเนินการออกเลขที่ให้กับปั๊มน้ำมันดังกล่าวแต่อย่างใด

ล่าสุดสื่อมวลชน ได้นำข้อกังวลและข้อสงสัยดังกล่าวเข้าปรึกษายังเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.หนองคาย (กอ.รมน.จ.หนองคาย) ว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ซึ่งได้รับคำตอบว่า จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในเร็วๆ นี้ โดยอ้างถึงระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ รอบด้าน.