สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรงค์ นายกสมาคมฯ กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างกฎหมายบุคคลท้องถิ่น ร่างกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม่” เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ อันประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่.....) พ.ศ...... ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่....) พ.ศ...... และร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่.....) พ.ศ........ รวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดห้วงเวลา (Road Map) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562นั้น

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สำหรับสรุปเสนอต่อรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายของประเทศ เพื่อนำไปสู่การปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

“สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างกฎหมายบุคคลท้องถิ่น ร่างกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม่” ขึ้น รวม 5 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 18-20ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-6พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี” นายพิพัฒน์ กล่าว

นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า การจัดประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้เชิญผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วย รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่ง ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งอื่นๆเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว