รายงานข่าว แจ้งว่า ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัย บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) ระบุใจความว่า ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือบอรด์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา บอรด์คปภ.ไม่ผ่านความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบมจ.เจ้าพระยาประกันภัยตามที่เสนอมาล่าสุด และเห็นควรให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัยของบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย โดยได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยกันอย่างมากตลอดทั้งวันนี้(7 ก.ย.2561)ในระหว่างการจัดงานสัปดาห์ประกันภัยซึ่งคปภ.เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ว่า จะมีความเป็นไปได้หรือ หลังจากก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน ก็มีกระแสข่าวว่า ทางการได้ผ่านความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของทุนใหม่ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนเข้ามาฟื้นฟูกิจการบมจ.เจ้าพระยาประกันภัยแล้ว

อนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) สั่งให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 52 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้สั่งให้แก้ไขฐานะและการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ต่อมาบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ CPY 379/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะและการดำเนินการของบมจ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด เพื่อขอผ่อนผันขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะและการดำเนินงานของบริษัท ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2561 เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน หรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอแล้วเห็นว่า มีหลักฐานยืนยันว่าบริษัทได้นำเงินจำนวน 110 ล้านบาท เข้าบัญชีธนาคารเพื่อทำการเพิ่มทุน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจาก ผู้ถือหุ้นจริง นอกจากนี้ เงินจำนวน 110 ล้านบาท ที่บริษัทได้นำมาเพิ่มทุนชำระแล้วนั้น จะอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งบริษัทไม่สามารถเบิกถอนได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท เจ้า พระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561