เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 นายกู้เกียรติ์ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อ-ขาย โคขุน ระหว่างสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด กับสหกรณ์โกมาดี้ จำกัด ประเทศมาเลเซีย โดยตกลงซื้อ-ขายโคขุน เดือนละ 300 ตัว และโคกรุบาน ปีละ 3,000 ตัว ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อ-ขาย โคขุนมีชีวิตกับสหกรณ์โกมาดี้ จำกัด ประเทศมาเลเซีย ในจำนวนขั้นต่ำเดือนละ 300 ตัว ราคาประกันกิโลกรัมละ 94 บาท ราคาดังกล่าวนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนก.ย.61 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีการลงนามซื้อ-ขายโคกรุบานอีกด้วย โดยจะเริ่มมีการซื้อ-ขาย ช่วงเทศกาลรายอฮัจย์ ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีข้อตกลงอย่างน้อย ปีละ 3,000 ตัว ราคาไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 105 บาท

“ความสำเร็จของงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ในการผลักดันให้สามารถเปิดตลาดโคขุนมีชีวิตกับประเทศมาเลเซียได้สำเร็จ”ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด กล่าว

ด้าน นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย(พัทลุง) จำกัด วางยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคครบวงจร ใช้หลักการตลาดนำการผลิต บูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน โดยพานิชย์จังหวัดดูแลเรื่องการตลาด ปศุสัตว์จังหวัด สถาบันการศึกษา ดูแลเรื่องการเลี้ยงโค การลดต้นทุน ใช้พื้นที่สหกรณ์ดำเนินการ ผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความมั่นใจว่าเลี้ยงโคแล้วมีตลาดขายแน่นอน ดังนั้น สหกรณ์ต้องทำหน้าที่ในการแนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถผลิตโคขุนมีชีวิตตามคุณลักษณะที่ตลาดมาเลเชียต้องการ ถ้าสามารถดำเนินการส่งมอบโคขุนได้ตามแผนที่กำหนดแล้วระบบสหกรณ์ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนที่ยั่งยืนต่อไป