การเคหะแห่งชาติไวทันใจ จัดทำโครงการบ้านน็อกดาวน์ตอบโจทย์นายกรัฐมนตรีต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยทั่วหน้า ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 12-31 ตารางเมตร ราคาตั้งแต่ 80,000-200,000 บาท/หลัง กำลังเจรจากับกรมธนารักษ์จัดทำโครงการบนพื้นที่ธนารักษ์ช่วยให้ราคาบ้านถูกลงอีก

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนว่า การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาแบบบ้าน Knock Down ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คนไทยได้มีบ้านอยู่อาศัยถ้วนหน้า โดยมีความมั่นคงแข็งแรงและราคาไม่แพง

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ออกแบบไว้ 8 แบบ ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 12-31 ตารางเมตร ราคาตั้งแต่ 80,000-200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง และไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน สามารถประกอบสำเร็จภายใน 1 เดือน โดยมีจุดเด่นคือเป็นบ้านประหยัดพลังงานและลดความร้อนภายในตัวบ้านด้วย “ราคานี้สามารถตอบโจทย์ของผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง และใช้เวลาไม่นานก็ได้อยู่อาศัยแล้ว”

ดร.ธัชพลกล่าวว่า กำลังหารือกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อหาลู่ทางความเป็นไปได้ที่จะจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะทำให้ราคาบ้านถูกลงด้วย เพราะไม่มีต้นทุนค่าที่ดิน หากกรมธนารักษ์สนใจก็จะช่วยขยายโครงการบ้าน Knock Down ไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยรวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนเรื่องแหล่งเงินทุนปล่อยกู้โครงการนี้ ขณะนี้กำลังเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน เพื่อปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อยจะได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นความมั่นคงทางสังคมประการหนึ่ง

“ถ้าไม่ใช่การเช่าซื้อก็อาจเป็นการเช่าก็ได้ โดยกำหนดอัตราค่าเช่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน อยู่ในวิสัยที่ผู้มีรายได้น้อยพอจะรับได้”

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวด้วยว่า กรณีที่หากเอกชนต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย สามารถบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างและเลือกแบบบ้าน Knock Down ที่ กคช. ออกแบบไว้แล้ว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะพิจารณาคัดกรองผู้มีรายได้น้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงฯ ต่อไป
*************

กองทุนประกันวินาศภัย