ผศ.ดร.อาดัม นีละไพจิตร ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริการและการช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้มาตรฐานเพื่อนำไปสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม หลายหน่วยงานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญกับคนพิการมากขึ้นโดยได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้เกิดการเข้าถึงของคนพิการที่เสมอภาคและเท่าเทียม จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ เมื่อเข้ารับการอบรมแล้วเชื่อว่าจะสามารถเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อคนพิการและผู้สูงอายุ มีความรู้และหลักการให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการที่จำเป็นของคนพิการและผู้สูงอายุ นายอาดัมกล่าวอีกว่า ในการอบรมประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคฝึกปฏิบัติ จะมีทั้งการสาธิต การจำลองสถานการณ์ และการฝึกทักษะการให้ความช่วยเหลือหรือการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมการฝึกอบรมนี้จะจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม 80 คน จัดอบรมรุ่นละ 3 วัน รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 27-29ส.ค.รุ่นที่2 อบรมวันที่ 28-30 ส.ค.ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยราชสุดาผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ 086-3103-139 คุณศิริพร หลายแสง หรือ 061-915-6424 คุณสราภา จันทร์ทชื่น