เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในอาคารเกือบร้อยละ 90 หลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสนใจเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพราะแม้แต่ในอาคารที่เราคิดว่าก่อสร้างขึ้นมาอย่างดีแล้ว ก็ยังมีวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแหล่งแพร่กระจายของสารพิษและรังสีต่างๆ เช่น สารฟอร์มาดีไฮด์จากกาวในไม้อัดและเฟอร์นิเจอร์ และฝ้าเพดานสำเร็จรูป ฯลฯ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. โดย ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันฯ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการศึกษาวิจัยถึงคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการประสานความร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่การกำหนดค่ามาตรฐานปริมาณรังสีที่อยู่ในวัสดุก่อสร้าง เช่น เรดอน ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเสื่อมสลายตัวของธาตุยูเรเนียม มีปะปนอยู่ในหิน ดินทรายทั่วโลกที่เรานำมาใช้ในการสร้างบ้าน องค์การวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศจัดให้ก๊าซเรดอนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์อย่างเป็นทางการ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นผู้บริโภค สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน คือ การร่วมกันจัดหาและรวมรวมตัวอย่างวัสดุงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธาตุกัมมันตรังสีเพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลธาตุกัมมันตรังสีและข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างไปในวงกว้างสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกร รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยการจัดสัมมนา จัดการประชุมหรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ในด้านนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

ดร.สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนในการนำผลวิจัยด้านที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะในวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ ที่เรานำมาใช้งาน เช่น หินหลายชนิดสามารถปล่อยสารพิษออกหรือแม้กระทั่งแผ่รังสีเรดอน ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย แต่คนในสังคมให้ความสำคัญกับปัญหานี้น้อยมาก ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ สทน. จะนำไปสู่การศึกษาและวิจัย ตลอดจนการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ผลจากความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง และนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้าง หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากที่บริษัท ฯ จะได้นำมากำหนดเป็นแนวทางในการคัดเลือกวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ และองค์ความรู้ที่ได้จะมีการเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานของการอยู่อาศัยให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยทั้งต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน