วันนี้(10ส.ค.61)ที่สนามกีฬากลาง เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมรวมพลังสตรี จงรักภักดี บอกรักแม่ที่เบตง ตามโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 รวมพลังออกกำลังกายแสดงความจงรักภักดีและเป็นพลังในการสร้างความรักความสามัคคี และเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สร้างขวัญและกำลังใจแก่สตรี /ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยมี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานโครงการสานต่อที่พ่อทำ นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นางนุชนาต จันทรมงคล ประธานกลุ่มสตรีอำเภอเบตง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สตรีในอำเภอเบตง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังสตรี จงรักภักดี บอกรักแม่ที่เบตงขึ้น ทำให้ทราบถึงการแสดงออกถึงความสำคัญในบทบาทสตรีต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ อันจะนำสู่ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดำริของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์ ถวายความภักดีแก่พระองค์ท่าน โดยมีความรู้สึกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว นั้นคือการร่วมกันตั้งปณิธาน/สานสร้างความรัก ความสามัคคี ถือเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรวมพลังออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมแสดงนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ และการบริการตรวจสุขภาพให้แก่สตรีทุกกลุ่มวัย และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในอำเภอเบตง