เชียงใหม่ : นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ผลกระทบจากยุทธศาสตรชาติ 20 ปตอระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมปทุมธานีเพลส อําเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การจัดประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลล์ คงอุดม อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร และคอลัมนิสต์อาวุโสหนังสือพิมพ์สยามรรัฐ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ ราง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ...ทางออกหรือทางตันในกระบวนการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น นําสัมมนาโดย นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ที่ปรึกษาสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย และ นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

“ส่วนในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 จะมีการสัมมนาในหัวข้อ ““ยุทธศาสตรชาติ 20 ปทองถิ่นตองปรับตัวอยางไร” นําสัมมนาโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารยและนักวิชาการ” นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าว
++++++++++++++++++++