เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 ที่บริเวณหน้า อาคารจำลอง 111ปี อ.เบตง จ.ยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา พระราโชบายสู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาเข้า ร่วมกว่า 1,000 คน

ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันกำหนดให้ทุกภาคส่วน ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปีโดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสานต่อ พระราโชบายของในหลวงองค์ปัจจุบัน

ด้านการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านการจัดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน”

+++++++++++++++