-อปท.เป็นราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นหนึ่งในสามเสาหลักขององค์กรในการพัฒนาประเทศ นอกเหนือจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค

-หลังมีรธน.ปี 2540 อปท.ที่มีองค์ประกอบไปด้วย ประชาชน นักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นอันหมายรวมถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง มีการกระจายหน้าที่ อำนาจ และงบประมาณสู่ประชาชนในรูป อบจ. เทศบาล และอบต. เกิดความตื่นตัวของประชาชน องค์กรภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามสถานะของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม เสมือนปลากระดี่ได้น้ำ มันตื่นเต้น คึกครื้น ครื้นเครง จากการได้ทำงานที่คนท้องถิ่นคิด ต้องการทำ และต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองมาอย่างยาวนานและเขาได้รับสิทธิ์นั้นจากการวางแนวของรธน.ปี 2540 จนเกิดนวัตกรรมแปลกใหม่อย่างมากมาย ชุมชนชนบทได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และก้าวกระโดดในห้วงเวลาเพียง 10 ปี (2540-2549)

-หลังการรัฐประหาร 2549 มีรัฐธรรมนูญใหม่ 2550 แสงไฟแห่งการกระจายอำนาจเริ่มหวั่นไหว เสมือนมีลมโกรกอ่อนๆ ให้สั่นไหว เมื่อมีสัญญาณที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก นับแต่มีการแก้ไขกฎหมายกระจายอำนาจ 2542 ขยายเพดานการกระจายรายได้ที่กฎหมายกระจายอำนาจ 2542 กำหนดไว้ว่าอปท.ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ต่อรายได้รัฐบาลภายในปี 2549 โดยรัฐบาลขณะนั้นแก้ไขให้ไม่มีกำหนด แม้รัฐธรรมนูญ 2550 จะเขียนเรื่องการปกครองท้องถิ่นได้อย่างละเอียดละออ ดูผิวเผินเสมือนก้าวหน้ากว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 แต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้อปท.ถูกละเลย ไม่มีการเอาใจใส่จากรัฐบาลมากนัก หนำซ้ำกลับมีการใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการทำงานให้รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลใดจะขึ้นมามีอำนาจ ทำให้อปท.ต้องตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก และสุดท้ายกลับถูกมองจากสังคมว่า "เป็นฐานเสียงหรือฐานอำนาจให้กับนักการเมืองระดับชาติ"

-ภายหลังการยึดอำนาจอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2557 แรกๆ คนอปท.ก็คงเหมือนประชาชนโดยทั่วไป มีความรู้สึกที่ดีเป็นมิตรกับผู้เข้ามาครองอำนาจ มีความหวังเช่นเดียวกันกับประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนั้นว่า ผู้มีอำนาจจะทำตามสัญญาประชาคมที่มีการขับเคลื่อนต่อสู้เรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจก่อนการรัฐประหาร แต่สี่ปีกว่าที่ผ่านมา เราและประชาชนโดยทั่วไปได้ประจักษ์แล้วว่า อปท.ถูกลดบทบาทลงอย่างสิ้นเชิง รัฐบาลให้ความสำคัญกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและท้องที่มากขึ้นๆๆ และมากขึ้น จนท้องถิ่นกลายเป็นองค์กรที่ถูกทอดทิ้ง มีแต่คนใช้ให้ท้องถิ่นทำโน้น นี่ นั่น แต่เมื่อท้องถิ่นถูกรังแกจากหน่วยงานตรวจสอบเช่น สตง. และ ป.ป.ช. อย่างเมามัน ถูกสอยจากตำแหน่งทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ มีทั้งถูกกดดันให้ลาออก มีทั้งถูกกดดันจนเครียดฆ่าตัวตายไปหลายราย ไม่ว่าจะเป็น ปลัดที่เชียงราย ปลัดที่อุดรธานี หัวหน้าสำนักปลัดที่หนองบัวลำภู ฯลฯ กลับไม่มีหน่วยงานใดๆ ให้ความเห็นใจ หรือออกรับหน้าแทน หรือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ คงปล่อยปละละเลยให้ อปท.ต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่อย่างเดียวดาย คอยให้เหี่ยวเฉาที่อาจเหี่ยวแห้งยืนต้นตายไปในที่สุด ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการสายใดๆ สื่อมวลชน ประชาชน นิสิต นักศึกษา NGO นักการเมืองระดับชาติ ต่างปล่อยให้ท้องถิ่นรบกับหน่วยตรวจสอบที่มีหลายฝ่ายต่างตั้งข้อกังขาว่า เป็นใบสั่งจากข้างบนหรือไม่ที่ใช้องค์กรเหล่านี้ ทำให้อปท.เป็นองค์กรชั่วร้ายในสายตาประชาชน ตกเป็นจำเลยสังคม ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้ออ้างอันชอบธรรมที่จะไม่กระจายอำนาจเพิ่มเติม แล้วยังเรียกคืนอำนาจบางอย่าง จำกัดการทำงานให้ง่อยเปลี้ยเสียรังวัด โดยการควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัด และไม่สนใจใยดีเมื่อคนท้องถิ่นถูกไล่ล่าจากองค์กรตรวจสอบทั้ง ป.ป.ช. / สตง. / ปปท. ฯลฯ นอกจากไม่ใยดีแล้ว องค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้อปท.มีความเข้มแข็ง ยังซ้ำเติมอปท.ด้วยการกล่าวร้ายอปท.ในทางเสียๆ หายๆ และแจ้งความจับคนอปท.ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรนี้อีกด้วย

-องค์ประกอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าสงสารและเห็นใจมากที่สุดคือ "ข้าราชการฝ่ายประจำ" อันหมายรวมถึง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างด้วย เพราะคนกลุ่มนี้อยู่ท่ามกลางเขาควาย ด้านหนึ่งคือกฎหมาย-ระเบียบ-หนังสือสั่งการ ที่มีรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอ องค์กรตรวจสอบ ป.ป.ช. / สตง. / ปปท. ฯลฯ ฮื่มฮัมข่มขู่ไม่เว้นแต่ละวัน ให้อยู่ในกรอบในกติกา หากผิดพลาดต้องติดคุก ๆ ๆ ๆ แล้วก็คุก นั่นหมายความว่า ต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของอปท.ไปเรียบร้อยแล้วด้วย อีกด้านคือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่พกความคาดหวังของพี่น้องประชาชนมาอย่างมากมายว่า พวกเขาจะต้องได้รับการบริการอย่างโน้นอย่างนี้ ต้องได้โครงการโน้น นี่ นั่น ต้องการอะไรต้องได้ตามที่พวกเขาเป็นเจ้าของอำนาจ เจ้าของเงิน เจ้าของพื้นที่ ซ้ายก็ระเบียบกฎหมาย ขวาก็ชาวบ้าน ข้างบนก็กดดัน ด้านล่างก็รอแต่จะซ้ำเติมเหยียบซ้ำให้จมธรณี

-ข้าราชการฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสูงสุดคือ ปลัดอปท. ไม่ว่าจะเป็น ปลัดอบจ. ปลัดเทศบาล และปลัดอบต. ต่างไม่มีนาย ไม่มีแบล็คที่จะคอยปกป้องคุ้มกะลาหัวเหมือนข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ที่มีสายป่านค่อนข้างยาว มีรุ่นพี่ รุ่นน้อง มีนาย มีพี่ คอยดูแลปัดเป่าช่วยเหลือเมื่อมีเหตุเพทภัยที่พวกเขาอาจพลาดพลั้งจากการทำงานอย่างไม่ตั้งใจ แต่อปท.ไม่เหมือนกัน เราไม่มีใคร หันซ้ายหันขวา มีแต่คนที่รอซ้ำเติมหรือรอเสียบในตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ มันจึงหว้าเหว่ วังเวง เสมือนว่ายอยู่ในท้องทะเลกว้างที่มองไม่เห็นฝั่ง แม้แต่ขอนไม้ให้เกี่ยวเกาะก็หาไม่ได้

-ทุกวันนี้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเหยื่ออันโอชะของหน่วยตรวจสอบ เพราะพวกเขารู้ว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่มีที่เกี่ยวเกาะ ไม่มีนายอยู่ข้างบนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น เรื่องเล็กเรื่องน้อย ผิดนิดผิดหน่อย ตั้งใจ ไม่ตั้งใจ จงใจหรือไม่ หากเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ไม่มีหน่วยตรวจสอบใดสนใจหรือใส่ใจ ไม่มีคำว่า เมตตา ปราณี ไม่มีธรรมะในหัวใจอันเป็นหลักสำคัญในหลักธรรม "พรหมวิหาร ๔" ตามที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านทรงมีพระราชดำรัสไว้ในหลายวโรกาส เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผิดพลาดเพราะต้องอยู่กับนักการเมือง อยู่กับชาวบ้าน อยู่กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้อง รวดเร็ว ฉับไว และทันใจของทุกฝ่าย แล้วมันจะไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงานบ้างเชียวหรือ หน่วยตรวจสอบมองข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเสมือนเทวดา ที่ทุกเรื่องคุณต้องทำอย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันใจ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทุกประการ

-วันนี้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ขวัญกำลังใจไม่ต้องเอ่ยถึง หมดเรี่ยวแรงที่จะคิดจะทำนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความคาดหวังของนักวิชาการหลายฝ่าย สื่อมวลชนหลายแขนง NGO สหวิชาชีพ เมื่อกลไกสำคัญของอปท.หมดเรี่ยวแรงที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เพราะหลายฝ่ายยืนมองให้คนเหล่านี้ ตายไปต่อหน้าต่อตา อย่างไม่แยแสหรือสงสาร ปล่อยให้พวกเขาถูกพญามารเข่นฆ่าไปทีละคนสองคน จนแทบไม่เหลือคนดีๆ ทำหน้าที่ดังปณิธานของคนรุ่นหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 อีกแล้ว

ด้วยจิตคารวะ

ป.พิพัฒน์

7/8/61 (ท่ามกลางเปลวเทียนอันริบหรี่)

ปล.ส่วนตัวแม้จะศรัทธาต่อหลักการกระจายอำนาจอย่างไม่เสื่อมคลาย แต่หากทุกฝ่ายนิ่งดูดาย อุดมการณ์อันสูงส่งก็ไม่อาจฉุดรั้งความคิดที่จำต้องเปลี่ยนแปลงได้