พาไปชมลานวัฒนธรรมสืบสานวิถีถิ่นวิถีไทยวัดอัมพวันจ.ลพบุรี

งานมหกรรมลานวัฒนธรรมสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี บรรยากาศภายในงาน นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายวัฒนธรรม ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ ได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนงานศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15 ฐาน มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาและชุมชนคุณธรรมฯ กิจกรรมฐานการเรียนรู้นิทรรศการ วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี (ตลาดย้อนยุค) การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงลิเก การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม


นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานกล่าวว่า พวกเรามาร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมในงานนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การแสดง ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ที่สำคัญช่วยกันรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม อาหาร ภาษา รวมไปถึงความกตัญญู รู้รักสามัคคีในสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและชุมชนของประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายใช้มิติวัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี ให้คุณธรรมนำการพัฒนา สร้างรายได้

“สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ได้ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความโดดเด่น 3 มิติ คือ ชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตตามวิถีไทยที่ดีงาม ขณะนี้บูรณาการทุกหน่วยงานทำให้เกิดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ 701 ชุมชนทั่วประเทศ โดยเสนอโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมฯ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีอาชีพ รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว