เขื่อนแก่งกระจานน้ำสูงถึงสันทางระบายน้ำล้นคืนวันนี้ ยันควบคุมปริมาณน้ำส่วนเกินจากเขื่อนได้ กรมชลฯเตรียมพร่องน้ำในล้ำน้ำเพชรบุรี-ระบบชลประทาน -ลงอ่าวไทย ไว้รองรับแล้ว ท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ5 อำเภอ จ.เพชรบุรี

วันนี้ (5 ส.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ได้สรุปสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสำคัญว่าช่วงวันที่ 5-9 ส.ค.61 ประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก รวมทั้งในช่วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนัก ในบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยาน่าน หนองคาย บึงกาฬนครพนม สกลนครแม่ฮ่องสอน ตากกาญจนบุรี ราชบุรีเพชรบุรี จันทบุรี ตราดระนอง พังงาและภูเก็ต

ส่วนสถานการณ์เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ล่าสุด 5 ส.ค. 61 มีปริมาณน้ำ 701.36 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 100 % ปริมาณ น้ำไหลเข้า 21.04 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลออก 9.61 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านทาง ระบายน้ำล้นลงแม่น้ําเพชรบุรี ในวันนี้ (5 ส.ค. 61) คาดว่าระดับน้ำ จะสูงถึงสันทางระบายน้ำล้นคืนวันนี้ โดยสภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงปกติและยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ระบายได้ โดยกรมชลประทาน มีการบริหารจัดการน้ำเร่งพร่องระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีและในระบบชลประทาน ลงอ่าวไทย รวมถึงการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำโดยกําลักน้ำ/เครื่องสูบน้ำ รวมถึงได้วางมาตรการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ มีการแจ้งเตือนจากจังหวัดเพชรบุรี เรื่องน้ำล้นทางระบายน้ำ โดยให้เตรียมรับ สถานการณ์ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเพชร บริเวณอําเภอแก่งกระจาน อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด และอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งขอรับการสนับสนุนเรือยนต์ผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ จํานวน 20 ลํา

ขณะที่ เขื่อนน้ำอนู จ.สกลนคร สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำ 648 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 101% ปริมาณน้ำไหลเข้า 6.39 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลออก 3.80 ล้านลบ.ม. แนวโน้มจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างลดลง และจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 4.15 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน สภาพน้ำในพื้นท้ายน้ำ ยังคงปกติ คําดว่าจะไม่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีน้ําล้นตลิ่งการบริหารจัดการน้ำควบคุมการระบายน้ำออกจากเขื่อน 3.50 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มการระบํายน้ําโดยวิธีกําลัก น้ําและเครื่องสูบน้ําอีก 0.3 ล้าน ลบ.ม.
การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ มีการแจ้งและให้ติดตามในจังหวัดสกลนครบึงกาฬ นครพนม ซึ่งลําน้ําอูนและลําน้ําสงคราม ไหลผ่าน

เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี สภาพน้ำในอ่างเก็บน้า มีปริมาณน้ำ 7,403 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 84% ปริมาณน้ำไหลเข้า 89.29 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลออก 36.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมีแนวโน้มลดลง สภาพน้ำในพืนที่ท้ายน้ำ ยังคงปกติทั้งนี้ปริมาณน้ำระบายเพิ่มไม่ล้นตลิ่ง แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณ รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย การบริหารจัดการน้าทยอยเพิ่มการระบํายน้ําให้เป็น 43 ล้าน ลบ.ม.ต่อวันภายในวันที่ 6 สิงหาคม2561 การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ มีการแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนลําน้ําแควน้อยให้ทราบถึงแผนการระบายน้ำ

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำ/ล้าน้ำ แม่น้ำสายสำคัญภาคเหนือ ลําน้ำน่าน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีแนวโน้มสูงขึ้ ให้เฝ้าระวัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําน้ำสายใหญ่ เริ่มมีระดับน้ำลดลง แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งในบางแห่งในลําน้ำยัง บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด ลําเซบาย บริเวณจังหวัดยโสธร และลําน้ําสงคราม บริเวณจังหวัดนครพนม - ภาคกลางและภาคใต้ ปริมาณน้ำในลําน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำระหว่างประเทศแม่น้ำโขง ปริมาณน้ำในแม่น้ำที่ไหลจากประเทศจีนยังคงที่แต่ฝนที่ตกสะสมในประเทศลาวทําให้ยังมีมวล น้ำไหลลงมายังแม่น้ำโขงส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวันครพนม สูง 34 ซม. มุกดาหาร 36 ซม. และอุบลราชธานี 45 ซม. ท้ังนี้ ระดับน้ำในลําน้ำโขง มีแนวโน้มสูงขึ้น ให้เฝ้าระวังในบริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษ