“อุทัย พิมพ์ใจชน”ร่อนจดหมายจวก“สถาบันพระปกเกล้า” จี้ ให้ทบทวนบทบาทตัวเอง เหตุเป็นองค์กรส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย แต่กลับเพิกเฉยไม่ต่อต้านรัฐประหาร

นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา และในฐานะอดีตประธานสถาบันพระปกเกล้า (ระหว่าง6ก.พ.44 - 5ก.พ.48) ได้ส่งจดหมาย ถึง นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สืบเนื่องในวาระ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า?? มีใจความว่า “ไม่เห็นด้วยกับการที่สถาบันพระปกเกล้า ไม่เคยแสดงปฏิกริยาต่อต้านการยึดอำนาจ การทำรัฐประหาร แต่กลับให้ความร่วมมือ จึงขอให้ผู้บริหารปัจจุบันหรือที่จะเข้ามาในอนาคตได้ทบทวนตัวเอง ว่า ได้ทำตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบันหรือไม่

การที่คนเราจะทำอะไร ถ้าไม่เริ่มต้นด้วยศรัทธา หรือไม่มีศรัทธาก็จะประสบความสำเร็จหรือเอาดีได้ยาก ถาบันพระปกเกล้า ก่อตั้งขึ้นมา ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ลงทุน (เงิน) ลงแรง (ผู้เกี่ยวข้อง) อย่างมิได้คิดเสียดาย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเราได้เจริญงอกงามผลิดอกออกผล ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองสมกับเป็นประชาชนที่อยู่ในการปกครองในระบอบที่ นานาอารยประเทศ เขาปฏิบัติกันคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ปกครอง โดยประชาชน เพื่อประชาชน ของประชาชน

มิใช่โดยกลุ่มใดคณะใดโดยเฉพาะ แต่ปรากฎว่าเมื่อมีการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในประเทศเราครั้งใด (รัฐประหาร กบฎ)แทนที่สถาบันจะได้แสดงปฏิกริยาไม่เห็นด้วยหรือไม่ให้ความร่วมมือด้วยประการใดๆ กลับทำตรงกันข้าม คือไปให้ความร่วมมือกับเขา อันนี้นับว่าผิดวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบัน ขึ้นมาอย่างแน่นอน

ทั้งหมด ทั้งปวง ที่กล่าวมานี้ ก็ขอเรียนให้ผู้บริหารปัจจุบัน หรือที่จะเข้ามาในอนาคตได้ทบทวนตัวเองว่า หากไม่มีศรัทธา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือยังคิดว่า คนไทยปกครองกันเองไม่ได้แล้ว กรุณาอย่าได้เข้ามาเป็นผู้บริหารสถาบันนี้ เป็นดีที่สุด

เนื่องในวาระการก่อตั้งสถาบันเวียนมาครบรอบ20 ปีข้าพเจ้าขออวยพรให้สถาบันนี้ได้ก้าวหน้าสถิตสถาพร ยั่งยืนเสริมงานของรัฐสภาอันเป็นที่มาแห่งอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนชั่วกาลนาน”