PTT-KV-DJSI-Online

แหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะขยายฐานทัพทหารในจิบูตี ประเทศในแอฟริกาตะวันออกเพิ่มในปีหน้า เพื่อเป็นการถ่วงดุลย์อิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ หลังจากจีนพยายามสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงทรัพยากร และเปิดตลาดใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2011 ญี่ปุ่นมีทหารราบจากกองกำลังป้องกันตนเอง 180 นาย ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ขนาด 12 เฮกตาร์ในจิบูติ ถัดจากค่ายของสหรัฐฯ และขณะนี้ กำลังพิจารณาเพิ่มเครื่องบินซี - 130 ยุทธภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งกำลังพลด้วย