สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด MOU กับหอการค้าจังหวัดตราด ตามโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์

วันนี้ (31 ก.ค.61) นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายโชคดี หนูเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด นายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดตราด พาณิชย์จังหวัดตราด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามสัญญา เพื่อเป็นการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วยกลไกประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ หอการค้าไทย และสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสหกรณ์ ภายใต้แบรนด์ "เอราวัณ"ระหว่างนายเกรียงไกร เทพินทร์อารักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด กับนายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด

นายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดตราด กับสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ในปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมระบบสหกรณ์ที่เป็นองค์กรธุรกิจระดับฐานรากของสังคม เพื่อมุ่งหวังนำประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนระยะยาวในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง มุ่งสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรของประเทศภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทยเป็นสถาบันเกษตรกรของเกษตรกรระดับฐานรากในพื้นที่ การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของมวลสมาชิกและชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน สหกรณ์ภาคการเกษตรขนาดเล็กในพื้นที่ประสบกับปัญหาการดำเนินงานขาดความเข้มแข็งไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างอำนาจการต่อรองได้ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสหกรณ์และการรองรับนโยบายจากรัฐได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทยจัดทำโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด และสหกรณ์ในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ สู่ความเข้มแข็ง สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และชุมชนโดยใช้ “การตลาดนำการผลิต”เป็นกลไกสู่ความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป