สรุปยอดที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 55 โครงการ 30,154 หน่วย จ.ชลบุรีนำโด่ง 19,636 หน่วย คิดเป็น 65% รองลงมา จ.ระยอง กับ จ.ฉะเชิงเทรา ไล่เลี่ยกันที่กว่า 5,000 หน่วย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยถึงรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า การเคหะแห่งชาติได้วางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในช่วงก่อนและหลังประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง รวมทั้งสิ้น 55 โครงการ จำนวน 30,154 หน่วย โดย จ.ชลบุรี มีจำนวนที่อยู่อาศัยมากที่สุด 19,636 หน่วย คิดเป็น 65.12% จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา มีจำนวนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกัน 5,284 หน่วย (17.52%) และ 5,234 หน่วย (17.36%) ตามลำดับ

ทั้งนี้ โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จำนวน 10 โครงการ รวม 3,350 หน่วย ประกอบด้วย จ.ชลบุรี 8 โครงการ 3,048 หน่วย และ จ.ระยอง 2 โครงการ 302 หน่วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 34 โครงการ 21,727 หน่วย ประกอบด้วย จ.ชลบุรี 15 โครงการ 13,844 หน่วย จ.ระยอง
12 โครงการ 4,123 หน่วย และ จ.ฉะเชิงเทรา 7 โครงการ 3,760 หน่วย โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
มี 2 โครงการ 1,132 หน่วย ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) ระยะที่ 1 จังหวัดละ
1 โครงการ จำนวน 588 หน่วย และ 544 หน่วยตามลำดับ

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ 2,718 หน่วย ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 5 โครงการ 1,782 หน่วย ได้แก่ จ.ชลบุรี (บ่อวิน) 2 โครงการ 552 หน่วย จ.ระยอง (ตะพง)
1 โครงการ 344 หน่วย และ จ.ฉะเชิงเทรา 2 โครงการ 886 หน่วย โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
2 โครงการ 936 หน่วย ประกอบด้วย จ.ระยอง (มาบตาพุด) 1 โครงการ 392 หน่วย และ จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) 1 โครงการ 544 หน่วย

นอกจากนั้นเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบและรายการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนฯ ระยอง (บ้านฉาง 2) จำนวน 123 หน่วย และโครงการอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนฯ
จ.ชลบุรี (ห้วยกะปิ) ส่วนที่ 1-3 จำนวน 1,104 หน่วย