รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่า ได้นำอมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการธรรมศาสตร์โมเดล ที่วิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง โดยโครงการธรรมศาสตร์โมเดลเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กำหนดให้นักศึกษาปี 3 ทุกคนต้องเข้าไปทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ความรู้ในทุกวิชาที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นการตลาด,การผลิต, การบัญชี หรือการจัดการ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างผลสำเร็จให้กับวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ

สำหรับโครงการนี้ทำมา 10 ปีแล้วในหลายจังหวัดอาทิ บุรีรัมย์,ราชบุรี,สมุทรสงคราม แต่สำหรับระยอง เราทำมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว มีพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยจากสมาคมเพื่อนชุมชน และบริษัทต่างๆที่มีฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงอาทิ กลุ่ม ปตท.,บริษัท ดาว( ประเทศไทย),ธนาคารออมสิน เป็นต้น ในแต่ละเทอมได้จัดทีมนักศึกษามาฝังตัวกับชุมชนเพื่อศึกษาปัญหาแล้วลงมือทำจริง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” คือนักศึกษาต้องเรียนรู้ เอาชุมชนเป็นตัวตั้ง ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนนำไปสู่การปฏิบัติจริง ชุมชนต้องเปิดใจและจับมือทำงานร่วมกันให้เห็นผลในระยะเวลา 4 เดือน ตามแนวทางของเราคือ ไม่ใช่การให้ฝ่ายเดียว หรือไม่ใช่การแบมือรับฝ่ายเดียว ต้องเรียนรู้และทำงานไปด้วยกัน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน แม้โครงการจะจบไปแล้วก็ตาม

โดยหลักๆปัญหาร่วมของวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มคล้ายกันคือ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่ชวนซื้อ ขาดข้อมูลรายละเอียดสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายจำกัด ที่สำคัญคือ ไม่มีการทำบัญชี บันทึกต้นทุนกำไรที่แท้จริง ดังนั้นตลอด 4 เดือนในกระบวนการ นักศึกษาต้องคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และพัฒนาแนวทาง จนมีผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่ไอเดียหรือแผนงาน ซึ่งธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 3 ได้รับความสำเร็จอย่างน่าพอใจ บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้

“ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ในโครงการ ไม่ใช่แค่ผลสำเร็จทางธุรกิจและการเงิน หากแต่ยังเป็นการTransform วิธีคิดและมุมมองของนักศึกษาให้ตระหนักในปัญหาของชุมชน เข้าใจกลุ่มคนที่ยังมีความยากลำบากในสังคม และเป็นโอกาสในการยื่นมือเข้าช่วยเหลือชุมชนด้วยการสร้างกลไกที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถพัฒนา และต่อยอดวิสาหกิจชุมชนด้วยตนเองต่อไปได้ในอนาคต เราเชื่อว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการปลูกฝัง CSR ลงใน DNA ของนักศึกษาและตั้งความหวังว่า สิ่งนี้จะติดตัวนักศึกษาไปเมื่อจบการศึกษาไปเป็นบัณฑิตธรรมศาสตร์ที่พร้อมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป”

ทั้งนี้มีวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ภายใต้แบรนด์ “Rice Me” ,วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูชะมวง ภายใต้แบรนด์ “ แหล่มฮิ”,วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ป่าชุมชน ต.เนินพระ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรใบชะมวง ภายใต้แบรนด์ “ รสชะมวง”,วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตลาดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.มาบตะพุด ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ภายใต้แบรนด์ “ มัดใจ”,วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชลูด ผลิตภัณฑ์กระเป๋าตัดเย็บจากผ้า ภายใต้แบรนด์ “Chalud-ชลูด”และวิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง ผลิตภัณฑ์: มันสำปะหลังทอด ภายใต้แบรนด์ “ CLASSY CHIPS”