วันที่ 23 ก.ค. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาและดนตรีมาร่วมพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นำบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 ก.ค. นี้ ณ ท้องสนามหลวง และทั่วประเทศ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางเพื่อให้การใช้เพลง ”สดุดีจอมราชา” ในโอกาสต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 1. กรณีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่จัดขึ้น หรือในโอกาสอันควร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางพัชราภรณ์ กล่าวอีกว่า 2. กรณีสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือในโอกาสอันควร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. กรณีเอกชน ให้ใช้เฉพาะงานพิธีที่เอกชนจัดขึ้น หรือในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ไม่ใช้ในงานพิธีส่วนบุคคลโดยเฉพาะ หรืองานพิธีที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นหรือชุมชน