กพ. จับมือ สทนช.เป็นหน่วยงานแรก พัฒนานักยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเติมเต็มศักยภาพด้านคลังข้อมูล-ยุทธศาสตร์-กฎหมาย เผยได้ความสนใจจากข้าราชการ ยุคใหม่อย่างมาก
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) เลือก สทนช. ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) เป็นหน่วยงานแรก เนื่องจากเห็นว่า เป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่และเป็นองค์กรหลักที่กำกับดูแล ขับเคลื่อน และบริหารจัดการนโยบายน้ำทั้งประเทศ และยังขาดแคลนบุคลากรจำนวนมาก โดยจากการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พลเรือนจากหน่วยงานต่างๆ ปรากฏว่า มีจำนวนผู้สมัครมากถึง 130 คน จากที่ต้องการ 14 คน

“เป็นเรื่องที่ทั้ง กพ. และ สทนช. เองก็คาดไม่ถึงว่า จะได้รับความสนใจมากขนาดนี้ ข้าราชการเหล่านี้เป็นคนมีคุณภาพ มีทั้งนักเรียนทุน มีอุดมการณ์ มีไฟในการทำงาน ต้องการแสดงออกถึงความสามารถ แต่ลักษณะงานที่ทำอยู่อาจไม่ตรงความต้องการ หรือไม่มีเวทีให้แสดงฝีมือได้ จึงเสาะแสวงหาเวทีใหม่ที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้กว้างขึ้น”

ดร.สมเกียรติกล่าวว่า สทนช. ต้องการคนเข้ามาเสริมงานอย่างเข้มข้น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านคลังข้อมูล เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำจากแหล่งต่างๆ ถือเป็น Big Data ที่ต้องบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ด้านยุทธศาสตร์น้ำทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ และ 3.ด้านกฎหมาย โดยศึกษาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.... และศึกษากรอบแนวคิดและร่างอนุบัญญัติขึ้นมาภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อผ่านการคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ รวมทั้งต้นสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว ข้าราชการเหล่านี้จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สทนช. เป็นเวลา 1-2 ปี หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจะเลือก กลับต้นสังกัดเดิม หรือทำงานต่อใน สทนช.

“ตามโครงการนี้ ทาง กพ. กำลังพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน เส้นทางการเติบโต เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนเหล่านี้มุ่งทำงานกันอย่างเต็มที่” ดร.สมเกียรติฯกล่าว