การบริหารบ้านเมืองอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบภายนอกนิดหน่อย หลังมีการเลือกตั้ง เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ขณะนี้เหลือเวลาก่อนการเลือกตั้งประมาณ 8 เดือนเท่านั้น นายกรัฐมนตรีจึงกำชับในที่ประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าอยากให้ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ รวมถึงจะต้องมีผลงานให้ประชาชนเห็น โดยนายกฯ ให้ความสำคัญเรื่องใหญ่สิบเรื่อง

สิบเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีอยากเห็น แต่ไม่รู้ว่า ข้าราชการที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านั้น อยากเห็นหรือไม่ ?

1. เรื่องการปฏิรูปตำรวจ...(เจ้าหน้าที่ตำรวจคงต้องการให้ขึ้นเงินเดือนเท่านั้น เรื่องอื่น ๆ คงไม่อยากเปลี่ยนแปลง)

2. ปฏิรูปการศึกษา...(มาตรการรูปธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวรัฐมนตรีเสมอ ดังนั้นประเทศไทยจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทุกหนึ่งปี ไปอีกนานแสนนาน)

3. การจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ... (ทุกรัฐบาลโฆษณาเรื่องการปฏิรูปที่ดินมากว่าสี่สิบปีแล้ว แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เบ็ดเสร็จ)

4. การบริหารจัดการขยะทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำว่ากระบวนการจัดการขยะเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการขยะที่ถูกกฎหมายทั้งหมด ซึ่งได้มอบหมายให้ รมว.มหาดไทย กำกับดูแลเรื่องดังกล่าว...(จำได้ว่า คสช.ประกาศว่าจะแก้ไขปัญหาขยะเป็นเรื่องแรก ๆ เลย สามปีกว่าแล้ว นายกรัฐมนตรียังจำเป็นต้องมา “จี้” ไขลานกันอีก มันสะท้อนปัญหาอะไร ?)

5. การบริหารระบบราชการ นายกฯ เน้นย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะต้องดูแนวทางการปรับย้ายให้ชัดเจน รวมถึงแนวทางการรับข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการบรรจุข้าราชการเข้าใหม่ รวมถึงพนักงานและลูกจ้างจะต้องมีความชัดเจน...(แล้วที่ผ่านมา ปล่อยให้ ก.พ.ร. และ ก.พ. ทำอย่าง “ไม่ชัดเจน” มานานเท่าไร ?)

6. การบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยมีเรื่องอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆเกิดขึ้น นายกฯ จึงเน้นย้ำว่าเรามีศูนย์บรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของรัฐบาล ซึ่งนายกฯเป็นประธานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินศูนย์ดังกล่าวจะติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านภัยพิบัติทุกหน่วยงาน...(รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่มีงบประมาณสำหรับงาน “กู้ภัย”หรอก ประธานศูนย์บรรเทาภัยพิบัติตัวจริงคือประธานมูลนิธิฯ ต่าง ๆ เช่น ปอเต๊กตึ๊ง ฯลฯ)

7. การใช้เครื่องมือต่างๆ จะต้องมีการจัดระเบียบเครื่องมือที่ใช้บรรเทาสาธารณภัยและอุทกภัย โดยต้องมีการวางแผนให้ความช่วยเหลือเชื่อมโยงกับเอกชน และเมื่อมีการขอยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากเอกชนมาแล้ว จะต้องมีการส่งคืนในสภาพเดิมและสภาพดี...(การบรรเทาสาธารณะภัยนั้น รัฐต้องคืนทั้งอำนาจและงบประมาณให้ “ท้องถิ่น” อย่างแท้จริง ตอนนี้ “ท้องถิ่น” ยังรับผิดชอบไม่ไหว เพราะศูนย์กลางไม่กระจายงบประมาณ)

8. เรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นแผนงานระยะยาว แต่ในช่วงนี้แผนงานระยะสั้น 1-5 ปีที่ได้วางไว้ต้องทำให้เกิดผลให้ได้ รวมถึงต้องสอดคล้องกับแผนการปลูกพืชต่าง ๆ....(เรื่องนี้คงเป็นโครงการปฏิรูป 20 ปี ขณะนี้จึงยังเป็นเพียงโครงการแผ่นกระดาษ !)

9. โครงการต่างๆที่เสนอขอระหว่างลงพื้นที่ในหลายจังหวัด ขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรวบรวมแล้วนำเสนอให้นายกฯ พิจารณาว่าเรื่องไหนที่ควรจะทำได้เร็ว ทำได้ก่อนเพื่อตอบสนองในแต่ละพื้นที่...(คงจะยังเป็นเพียงโครงการในแผ่นกระดาษ ทำนองเดียวกับ ข้อ 8)

10. เรื่องสังคมผู้สูงอายุ อยากให้มีการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ให้อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ถูกทอดทิ้ง...(เรื่องนี้ถ้าไม่ปฏิรูปโครงสร้างการกระจายรายได้ สังคมจะต้องเป็น “สังคมคนแก่ที่ยากจน”อย่างแน่นอน)