ธ.ก.ส. เผยผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 1.9 ล้านราย พื้นที่กว่า 27.46 ล้านไร่ ส่วนปีการผลิต 2560 จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เกษตรกรที่ประสบภัยกว่า 2,000 ล้านบาท พื้นที่เสียหาย 1.6 ล้านไร่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ที่ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา (ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ว่า มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1,916,432 ราย พื้นที่จำนวน 27.46 ล้านไร่ สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับในการทำประกันภัยครั้งนี้ คือ รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 54 บาทต่อไร่ จากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจ่ายเพียง 36 บาทต่อไร่ และกรณีเป็นลูกค้าที่กู้เงินเพื่อปลูกข้าวกับธ.ก.ส. เกษตรกรจะได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส.

“อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขโครงการกำหนดให้เกษตรกรที่ทำประกันภัย ต้องขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกข้าว (ทบก.) ปี 2561 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนั้น จึงขอเตือนให้เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนทบก.ด้วย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีเกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกข้าว “นายอภิรมย์กล่าว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,757,062 ราย จำนวนพื้นที่ 26.11ล้านไร่ จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยตามเกณฑ์ประเมินความเสียหายโดยราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ รวม 28 ครั้ง จำนวนเกษตรกร ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 196,326 ราย เป็นเงิน 2,073 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 1.64 ล้านไร่

ผู้จัดการธ.ก.ส.กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองความเสียหาย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ในอัตราเงินชดเชย 1,260 บาทต่อไร่ และภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด ในอัตราเงินชดเชย 630 บาทต่อไร่ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. Call Center 02- 555-0555 หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขา