อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากการรับน้ำรอบพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสันปูเลย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรจะทำการปลูกหลังน้ำลด

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ไปทำการสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากการรับน้ำรอบพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 61 พบว่ามีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 1,266.75 ไร่ จำนวนเกษตรกร 126 ราย เป็นวงเงินในการขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 1,409,892.75 บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถอนุมัติวงเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรได้ทันที ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย ได้จัดทีมลงไปสำรวจพร้อมให้การช่วยเหลือและให้ความรู้ในการฟื้นฟูและดูแลพื้นที่หลังน้ำลดทันที

สำหรับเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร ได้ยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อัตราการช่วยเหลือตามระเบียบ โดย ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ และมีการตรวจสอบพื้นที่เสียหายจริงด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้าน ซึ่งการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ วงเงินทดรองราชการอยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 20 ล้านบาท และเงินในการช่วยเหลือจะโอนผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ส่วนการลงพื้นที่วันนี้ยังได้พบปะเกษตรกรและขอบคุณพร้อมทั้งให้กำลังใจเกษตรกรทุกคน หลังจากที่ ทั้ง 13 คน สามารถออกมาจากถ้ำหลวงได้ นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังขอบคุณกรณีที่มีเกษตรกร จำนวน 19 ราย ที่ทำหนังสือถึงเกษตรอำเภอแม่สาย ที่จะไม่ขอรับเงินช่วนเหลือในครั้งนี้ด้วย แต่ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กับเกษตรกรทุกคน เพื่อป้องกันและกำจัดโรคข้าวที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากน้ำลด ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมไว้เบื้องต้นกว่า 850 กิโลกรัม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร มอบกล้าพืชผัก, ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ไส้เดือนฝอยชนิดผง เชื้อไวรัสสำหรับกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งวิทยาลัยเกษตรฯ ยังออกหน่วยบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกร เช่น ซ่อมรถอีแต๋น เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้าด้วย