นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอีก10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การรับลงทะเบียน การจัดทำฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติเหมือนโครงการลงทะเบียนฯ 2560

อย่างไรก็ตามหลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะเร่งออกบัตรฯ ให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับงบประมาณเพื่อเตรียมจัดทำบัตรฯแล้ว โดยต้องพิจารณารูปแบบการใช้บัตรสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว1.19ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประมาณ 300,000 คน และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 กว่า 600,000 คน ด้านผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังสามารถลงทะเบียนถึงวันที่ 31ก.ค.2561

ด้านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.2 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 11.46 ล้านคน ปัจจุบันมีผู้รับบัตรไปแล้ว 11.1ล้านคน คิดเป็นร้อยละ96ของผู้ผ่านคุณสมบัติ ในจำนวนนี้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เส้นความยากจน จำนวน 8.4ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน7.8 ล้านคนและเป็นผู้สูงอายุ 3.6 ล้านคน ส่วนอาชีพของผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรวมทั้งคนว่างงาน 7.5 ล้านคนและเป็นเกษตรกร 4 ล้านคน ขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่วันที่ 1ต.ค2560 – 30 มิ.ย. 2561อยู่ที่ประมาณ 31,200 ล้านบาท