เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.ค.61 ที่จะมีวาระสำคัญเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต.จำนวน 7 คน ตามที่คณะเวลากรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติเสร็จแล้วนั้น ขณะนี้เสียงสนช.ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเห็นตรงกันว่า อาจจะไม่เห็นด้วยรับรองรายชื่อนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีปัญหาเรื่องการมีคดีถูกฟ้องร้องอยู่ในชั้นป.ป.ช.และศาล กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ต้องทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ ทำให้สนช.หลายคนแสดงความเป็นห่วงว่า หากได้รับการแต่งตั้งเป็นกกต.อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แม้ศาลและป.ป.ช.ยังไม่มีการชี้ขาดจนถึงที่สุดว่ามีความผิด แต่เกรงว่า หากปฏิบัติหน้าที่กกต.ไปแล้วมาถูกชี้มูลความผิดในภายหลัง จะเกิดความยุ่งยากตามมาที่จะต้องไปสรรหากกต.กันใหม่ในอนาคต จึงไม่ควรสุ่มเสี่ยงเลือกผู้มีความหมิ่นเหม่ทางคดีความเข้ามาเป็นกกต. อีกทั้งมองว่า การทำหน้าที่ของกกต.ชุดใหม่ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุให้มีกกต. 5 คนขึ้นไป ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีกกต.ครบ 7 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ยังมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อยู่ในข่ายก้ำกึ่งจะได้รับการคัดเลือกเป็นกกต.หรือไม่ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องถูกร้องเรียนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งสนช.ยังเสียงแตกเป็น2ฝ่าย มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและไม่สนับสนุนในจำนวนใกล้เคียงกัน ส่วนผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เหลืออีก 5คนได้แก่ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพาก ษาศาลฎีกา น่าจะได้รับการเสียงสนับสนุนอย่างเพียงพอจากที่ประชุมสนช.ให้เป็นกกต. เพราะไม่มีปัญหาการร้องเรียน ทั้งนี้ผู้ได้รับความเห็นชอบจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสนช.เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสนช. 246 คนที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือ 123 เสียงขึ้นไป