จังหวัดอุทัยธานี ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการ Zoning by Agri-Map หรือการสนับสนุนให้เกษตรกรรู้จักการปลูกพืชที่มีความเหมาะสมตามค่าของดิน โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งจากข้อมูลของสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีจะเห็นชัดว่า มีพื้นที่การปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมอยู่ประมาณ 60,000 ไร่ ในส่วนนี้เองจึงเป็นสาเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตสูง และมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย

ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีจึงได้เข้าไปสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้รู้จักการทำการเกษตรตามแผนที่ Zoning by Agri-map อย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน ที่แต่เดิมปลูกข้าวแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งถือว่าพื้นที่มีความไม่เหมาะสม เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแนะนำให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับแผนที่ Zoning by Agri-map เกษตรกรจึงเริ่มปรับเปลี่ยนหันมาปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างหญ้าเนเปียร์แทน

นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระบุว่า พื้นที่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีได้ร่วมทำงานบรูณาการกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ได้นำมาทำเป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในปี 2560 ได้ดำเนินโครงการไปทั้งหมด 115 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 23 ราย เนื่องจากว่าพื้นที่ของ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน เป็นนาดินทราย ปัญหาคือถ้าเกษตรกรปลูกข้าวจะมีปัญหาเรื่องการกักเก็บน้ำ เสี่ยงต่อการได้ผลผลิตต่ำ ดินส่วนใหญ่เนื้อดินเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เกษตรกรจะต้องใช้ต้นทุนการผลิตซื้อปุ๋ยเคมีมาบำรุงดินสูง เพราะฉะนั้นในแนวทางของการปลูกหญ้าซึ่งแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ไม่จำเป็นต้องใช้คุณภาพดินที่ดีนัก แปลงหญ้าจึงเหมาะสมที่สุดในการที่จะให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

“เราพยายามประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้เห็นถึงข้อแตกต่างว่า ถ้าท่านหันมาทำตามคำแนะนำของราชการแล้วปรับเปลี่ยนไปสู่วิธีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องตามแผนที่ Zoning by Agri-map ท่านจะสามารถใช้พื้นที่เกษตรกรรมประกอบอาชีพและสามารถมีกำไรได้ ลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือว่าลดความเสี่ยงในการที่จะได้ผลผลิตต่ำ ในโอกาสต่อๆ ไป หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของ Zoning by Agri-map จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้เกษตรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายในแง่ของการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งต่อไป”

ด้าน นายบุญมี เกษศิลป์ เกษตรกร ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนพันธุ์กระบือมาเลี้ยง จำนวน 10 ตัว และได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวมาปลูกหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 5 ไร่ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือนประมาณ 3 – 4 หมื่นบาท รวมถึงยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากมูลควาย การทำน้ำหมักจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา เพื่อปรับปรุงบำรุงดินอีกด้วย ซึ่งทำให้เขาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมาก จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรคนอื่น ๆ หันมาใส่ใจกับการปลูกพืชตามแผนที่ Zoning by Agri – map เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป