ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวถึง Doi Tung Plus, the Social Enterprise Store ว่า “เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาต่อยอด และขยายผลในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีพื้นที่ในการขยายตลาดการค้าการลงทุน โดยเน้นการสร้างงานให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดธุรกิจจากชุมชนท้องถิ่น สู่ชุมชนเมือง รวมถึงภูมิภาคต่างๆ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงคัดเลือกธุรกิจเพื่อสังคมในช่วงเริ่มโครงการจำนวน 10 แห่ง ที่อยู่ในข่ายเกณฑ์ประเมินธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิฯ เข้าร่วมโครงการ Doi Tung Plus, the Social Enterprise Store โดยโครงการฯ มีนโยบายการขยายตลาดไปยังอาคารสำนักงานที่อยู่ในย่านชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ และสร้างการจดจำในแบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย”

สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการ Doi Tung Plus, the Social Enterprise Store นั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ทำการพัฒนาและจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินที่สำคัญ 5 ด้านหลักคือ 1.การประเมินผลกระทบทางสังคม-สิ่งแวดล้อม 2.ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ 3.มาตรฐานการดำเนินกิจกรรมภายใน 4.การจัดการด้านบุคลากรและองค์ความรู้ และ 5.ธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ (Good Governance) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการยกระดับธุรกิจเพื่อสังคม และวิสาหกิจชุมชนสัญชาติไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โดยองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการ Doi Tung Plus, the Social Enterprise Store จะร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าด้วย จึงถือได้ว่าโครงการฯ นี้ เป็นโครงการต้นแบบให้กับธุรกิจเพื่อสังคมชุมชนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จนสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไปในอนาคต ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้สามารถนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงและดียิ่งขึ้นต่อไป

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ Suppaluck.51@gmail.com