บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 70 คน เข้าร่วม ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 13 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และเดินทางไปเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนไปพร้อมๆ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และผลิตผลท้องถิ่นจากชุมชนต้นแบบ ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.powergreencamp.com และส่งใบสมัครเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมติดตามข้อมูลที่ www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร. 0 2441 5000 ต่อ 2112