เมื่อเวลา 10.00 น.-13.00 น.ของวันนี้(22 มิถุนายน 2561)ณ ที่ทำการโครงการตลาดประชารัฐ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ได้ทำการเปิดโครงการตลาดประชารัฐขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยโครงการตลาดประชารัฐดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนทั้ง 7 กองทุนในเขตดอนเมือง จึงได้สร้างโครงการตลาดประชารัฐ (ศูนย์กระจายสินค้า ) เพื่อชุมชนเพื่อผู้มีรายได้น้อย ในการซื้อของอุปโภคบริโภคไว้ใช้ภายในครัวเรือนด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในราคาถูก ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุน 7 กองทุนฯเป็นเงิน 7 ล้านบาทด้วยกัน