ขวัญชัย หาญประโคน จ.บุรีรัมย์ 

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลุยตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 201 โรงเรียน เข้มด้านคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ ขณะที่โรงเรียนบ้านหัวสะพาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารคุณภาพ จนได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่อนุบาล-ม.ต้น โดยตระหนักถึงคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ 

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสอนให้กับนักเรียน โดยได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และช่วยกันดูแล  ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกกระบวนการ มีการแบ่งกลุ่มดำเนินงาน มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงสุกร และการปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงการผลิตปุ๋ยหมัก ผลผลิตต่างๆ

ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุน มีการบริหารจัดการโดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนสู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน และนำไปสู่คุณภาพของอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยอิงเมนูอาหารจากโปรแกรม Thai school lunch ของทุกวัน ทำให้นักเรียนได้รับมื้ออาหารกลางวันครบทั้งปริมาณและคุณภาพ นักเรียนไม่มีปัญหาขาดสารอาหาร ปลอดภาวะทุพโภชนาการ

นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร ผอ.โรงเรียนบ้านหัวสะพาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการต่างๆ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านสุขภาพพลานามัยนักเรียน การมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การมีทักษะชีวิต และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปลูกเอง รักษาเอง ปรุงเอง อาหารกลางวันครบ 5 หมู่

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนกับโรงเรียนในสังกัด จำนวน201 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, ลำปลายมาศ, ชำนิ และบ้านด่าน เน้นย้ำโรงเรียนตระหนักถึงด้านคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ ซึ่งพบว่าทุกโรงเรียนมีการจัดโครงการอาหารกลางวัน โดยอิงเมนูอาหารจากโปรแกรม Thai school lunch ให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทุกวัน ทำให้โรงเรียนไม่มีปัญหานักเรียนขาดสารอาหาร

สำหรับโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพราะมีการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน และตระหนักถึงด้านคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance