นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11ได้รับมอบหมาย จากนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เร่งความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภายหลังราคาตก โดยล่าสุดทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ได้รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร จำนวน 10 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและหมอดินอาสาที่ประสบปัญหา ราคาสับปะรดตกต่ำ ในการนี้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ได้แจกจ่ายสับปะรดให้สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัดทั้ง 7 จังหวัด นำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กล่าวว่า สารเร่ง พด.2 คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชและสัตว์ที่สดหรืออวบน้ำ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน จะได้ของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมน สามารถนำไปใช้ในรูปน้ำหมักชีวภาพ เหมาะสำหรับพืชผักและไม้ผล ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับบริการสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินในเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 02-981-1565 หรือ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515