ตามที่ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล ระบุว่า กรมปศุสัตว์ไม่สามารถหาคำตอบได้กรณีบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใญ่นำเข้าข้าวบาร์เลย์ 120,000 ตัน และแสดงกับศุลกากรว่าเป็นอาหาร(ฟู้ด)แต่แท้จริงเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวสาลีเพื่อทำอาหารสัตว์นั้น

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ขอชี้แจงดังนี้

1.กรณีการนำเข้าข้าวบาร์เลย์สำหรับอาหารสัตว์(FEED BARLEY)ในปี 2561 มีการนำเข้าจนถึงปัจจุบัน จำนวน 2 ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม รวม 125,380 ตัน จากประเทศออสเตรเลีย นำเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านการตรวจสอบจากด่านกักกันสัตว์ชลบุรี และด่านตรวจพืชแหลมฉบัง ก่อนศุลกากรจะปล่อยสินค้าเข้าราชอาณาจักร

2.เอกสารหลักฐานการนำเข้าทั้ง 2 ครั้งระบุว่าใช้สำหรับอาหารสัตว์(FEED BARLEY) อย่างชัดเจน ทั้งเอกสารของกรมปศุสัตว์ และศุลกากร

3.พนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวบาร์เลย์ที่นำเข้าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวม 10 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษจากเชื้อราทุกตัวอย่าง

4.พนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ลงสุ่มตรวจสอบโรงงานอาหารสัตว์ที่นำข้าวบาร์เลย์พบว่ามีการนำไปใช้ในสูตรอาหารสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว