เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมานางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรา 5 ป ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก