ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จว.ชายแดนใต้ ยกเว้น 3 อำเภอ “สุไหงโก-ลก-เบตง-แม่ลาน”

วันที่ 13 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 20 ก.ค.2548 และได้ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ ในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้มาตรการต่างๆ เข้าควบคุม ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 5 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน เนื่องจากยังคงมีการ ก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการและยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรง ในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อทําร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิด ความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)จึงให้ขยาย ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี