กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดเวิร์คช็อปหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดมสมองตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อจัดทำโมเดลแก้หนี้ พร้อมนำร่องใช้แก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ก่อนขยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ทั่วประเทศ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ล่าสุดกรมฯ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน ประกอบด้วย กรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 100 คน รวมทั้ง ยังมีผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อีก 20 คน โดยทั้งหมดได้ร่วมกันระดมสมองและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อรับทราบปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ ควบคู่ไปกับการหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล รูปแบบการประชุมมีทั้งการบรรยายจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ก่อนจัดทำเป็นโมเดลต้นแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากนั้นจึงจะขยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ทั่วประเทศ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ รูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีรายได้และเงินเดือนประจำ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และถือว่าเป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้เกิดความมั่นคง ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ การส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินในลักษณะของหุ้นหรือเงินฝาก และการให้สินเชื่อ ในลักษณะของเงินกู้ ปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีสหกรณ์บางแห่งมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหารายได้มาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก ขยายวงเงินกู้กับสมาชิกเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงใด จึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกตามมา และทำให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งต้องประสบปัญหาในที่สุด

“ที่ผ่านมามีสมาชิกสหกรณ์ส่วนหนึ่งได้ขอความช่วยเหลือมายังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้กรมฯ ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน โดยได้เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนำเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอเรื่องการให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้รู้จักการวางแผนทางการเงิน และหาทางเสริมสร้างวินัยทางการเงินกับสมาชิก ซึ่งกรมฯจะทำโมเดลต้นแบบเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และนำเข้าไปส่งเสริมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลไปสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย ในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์”นายวิศิษฐ์ กล่าว