มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ นำเยาวชนกลุ่มพิเศษ (ผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง

วันนี้ (12 มิ.ย.61) พลเอกธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พลโทณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ” ซึ่งศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ นำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากรัชกาลที่ 9 เป็นหลักการดำรงชีวิต เกิดการปลูกฝังจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ แนวพระราชดำริตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” แนวทางพระราชทานจากรัชกาลที่ 10 ให้แก่เยาวชน และเกิดการปลูกฝังความกตัญญูต่อบิดามารดา สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณ และประเทศชาติ โดยมีต้นแบบจากร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน ที่แสดงความกตัญญูต่อพระมารดา ให้แก่กลุ่มเยาวชนเป้าหมาย

โดยกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากประธานคณะผู้จัดงาน พันเอกกฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุ ม.ก. ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม บริษัท ฟาร์มแชนเนล ประเทศไทย จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด มหาชน กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท บูโอโน่ ประเทศไทย จำกัด และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ตามแนวทางพระราชทานในรัชกาลที่ 10 ให้แก่เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จากโรงเรียน โสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ โรงเรียน นครสวรรค์ ปัญญานุกูล และโรงเรียน ศรีสังวาลย์ ปากเกร็ด นนทบุรี

โครงการ “หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ” หัวข้อ ภารกิจนักรบสีน้ำเงิน เพื่อประชาชน : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ประเภทละ 10 คน จำนวนรวม 40 คน เดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับประทานอาหารเช้า ลงทะเบียน และเตรียมความพร้อม รอต้อนรับประธานในพิธี พลเอกธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ให้ได้รับโอกาส ได้เปิดโลกทัศน์ และได้รับความรู้ทางการเกษตรที่น่าสนใจมากมาย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ หรือเป็นอาชีพเสริม เช่น การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่ดำภูพาน การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำรุงดิน การทำก้อนเชื้อ และเพาะเห็ด การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงกบครบวงจร ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกิดการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนผู้บกพร่องต่างๆ

พลโทณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งอยู่ตามหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ทั่วประเทศนั้น ได้จัดตั้งเนื่องจากสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน อาหารการกิน รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงมีนโยบายให้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้นนำที่พร้อมให้กำลังพล และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชม เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและวิทยาการต่างๆ ทางด้านการเกษตร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในครัวเรือนให้สามารถสร้างผลผลิต สำหรับนำมาบริโภคและเหลือไว้จำหน่าย เพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือนได้ภารกิจสำคัญของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานคร และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งอยู่ตามหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ การทำการเกษตร ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ของ ประชาชนโดยเฉพาะด้านการเกษตรเพื่อให้กำลังพล ของ กองบัญชาการกองทัพไทย และราษฎร ที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ศึกษาองค์ความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และเพื่อให้ศึกษาการทำการเกษตรในรูปแบบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จำนวน 40 คนมาเยี่ยมชมในวันนี้ จึงถือว่าเป็นโอกาสดี ที่ได้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากรัชกาลที่ ให้แก่กลุ่มเยาวชนเป้าหมาย เกิดการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการแก่ประชาชนมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากรัชกาลที่ 9 เป็นหลักการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเกิดการปลูกฝังจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ แนวพระราชดำริตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” แนวทางพระราชทานจากรัชกาลที่ 10 ให้แก่กลุ่มเยาวชนเป้าหมาย

คุณสุทธิชาต เหลืองสำราญจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนวินัยและกิจการสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” กล่าวถึงการสนับสนุนกิจกรรม และยุทธศาสตร์ธนาคารออมสินด้านสังคมว่า ธนาคารออมสิน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ “หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ” ให้เยาวชน 4 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” ของธนาคารออมสิน ปีนี้เป็นปีที่ 105 แล้ว ซึ่งธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านการเงิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวไทยในทุกด้าน เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทางการเงินที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งยังมุ่งหวังให้ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาซึ่งอนาคตที่มั่นคง และความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไปครับ

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนันสนุนผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป นานาชนิด เช่น น้ำมะพร้าว ข้าวโพดกระป๋อง ปลากระป๋อง เพื่อเป็นเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่เยาวชนกลุ่มพิเศษ โดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า สมาคมฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมนี้ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเยาวชน เกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป ที่เป็นสาธารณประโยชน์มาอย่างยาวนาน กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ให้มีโอกาสเรียนรู้แนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งจะเป็นการให้กำลังใจเยาวชนกลุ่มพิเศษ สร้างมุมมองใหม่ๆ ให้เขาได้พัฒนาตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

พันเอกกฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในฐานะประธานการจัดโครงการฯ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สนองการทำงานตามแนวพระราชดำริ ในพระบรมวงศานุวงศ์มาอย่างยาวนาน โครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเปิดมุมมองใหม่ ให้แก่เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ซึ่ง ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้จัดอบรมและแสดงองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้อย่างต่อเนื่องมานานหลายปีแล้ว ได้แก่ ฐานที่ 1 แปลง 1 ไร่ พอเพียง ฐานที่ 2 การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ฐานที่ 3 การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำภูพาน ฐานที่ 4 การเลี้ยงไส้เดือนดิน ฐานที่ 5 การเลี้ยงหมูหลุม ฐานที่ 6 การเลี้ยงปลาในกระชัง ฐานที่ 7 การเลี้ยงกบครบวงจร ฐานที่ 8 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฐานที่ 9 การทำก้อนเชื้อ และเพาะเห็ด ฐานที่ 10 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นอกจากเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จะได้รับทราบและน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เราจะได้ปลูกฝังให้เยาวชน มีจิตอาสา นำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนกลุ่มพิเศษคนอื่นๆ ต่อไป ตามแนวพระราชดำริตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” แนวทางพระราชทานจากรัชกาลที่ 10 รวมทั้งได้ปลูกฝังความกตัญญูต่อบิดามารดา สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณ และประเทศชาติ โดยมีต้นแบบจากร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน ที่แสดงความกตัญญูต่อพระมารดา ให้แก่กลุ่มเยาวชนเป้าหมาย โดยให้เยาวชนเยี่ยมชมประวัติและผลงานของท่านอีกด้วย ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” ผมขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รับรองว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ที่น่าสนใจมากมาย ในบรรยากาศอันสงบร่มรื่น

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล์ molku@ku.ac.th ไลน์ไอดี ajmaew